竹旺德頌仁波切迅速轉世祈請文
第十七世大寶法王 撰

堪布羅卓丹傑藏譯中༄༅།།མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།
竹旺德頌仁波切迅速轉世祈請文


ན་མོ་གུ་རུ།
南無咕嚕
禮敬上師

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོ་ཡི།
GYAL TEN GI DANG DRUB GYUD NYING PO YI
甲滇基淌主聚寧波宜
佛教總體修傳之精華,

།བསྟན་པའི་སྲོག་བཟུང་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ།།
TEN PA'I SOG ZUNG KHE TSUN ZANG PO'I PAL
滇悲娑鬆克尊嗓波巴
持其命脈智德良善尊,

ནམ་ཡང་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན།
NAM YANG DRO LA TSE WAI THUG JE CHEN
囊揚喇則威圖戒間
恆時慈愛有情大悲尊,

།དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
PAL DEN LA MA CHHOG LA SOL WA DEB
巴滇喇嘛秋喇縮哇迭
祈請吉祥具德勝上師。

སྐྱབས་ཀྱིས་བོར་བའི་བདག་སོགས་སློབ་འབངས་རྣམས།
KYAB KYI BOR WAI DAG SOG LOB WANG NAM
嘉幾頗威達嗽洛乓囊
頓失依怙吾等弟子眾,

།འདི་ཕྱིའི་རེ་ལྟོས་འཆའ་ཡུལ་གཞན་མེད་པས།།
DI CHHI'I RE TOE CHHA YUL ZHEN MED PAY
底企惹堆洽於賢枚悲
此生來世寄託無他故,

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ངང་ཚུལ་མ་དོར་བར།
SEM PAL CHHEN PO'I NGANG THSUL MA DOR WAR
森巴千波昂促瑪奪瓦
不捨菩薩摩訶薩本性,

།སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛོད།།
DRUL PA'I NANG NYEN NYUR DU CHHAR WAR DZOD
珠悲囊年鈕篤洽哇則
祈速示現化身之形象。

བཀའ་བརྒྱུད་རྣམས་ལས་དྭགས་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་།
KA GYUD NAM LAY DAG PO'I KA GYUD DANG
噶舉囊磊達波噶舉淌
噶舉教中達波噶舉派,

།སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀུན་ལས་དཔལ་ལྡན་དབྱར་རྔ་པའི།།
DRUB GYUD KUN LAY PAL DEN YAR NGA WAI
主聚坤磊巴滇亞阿威
眾修傳中具德雷鳴者,

མན་ངག་ཟབ་དགུས་རང་རྒྱུད་གྲོལ་བྱས་ཏེ།
MEN NGAG ZAB GU RANG GYUD DROL JAE TE
每啊撒古嚷局伽迭
諸多深訣解脫吾心續,

།གཞན་ལ་ཆོས་བཞིན་འདོམས་མཛད་མྱུར་བྱོན་གསོལ།།
ZHEN LA CHHO ZHIN DOM DZEN NYUR JON SOL
賢喇卻行董則鈕群梭
祈請如法示他者速臨。

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་།
PAL DEN LA MA KHYED KYI THUG JE DANG
巴滇喇嘛切幾圖戒淌
具德上師尊之大悲心,

།བདག་སོགས་སློབ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་དད་མོས་སྟོབས།།
DAG SOG LOB BANG NAM KYI DED MOE TOB
達梭洛乓囊幾得莫舵
吾等徒眾信心敬信力,

མི་འབྲལ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས།
MIN DRAL LHEN CHIG DROG PA'I TEN JONG GI
敏哲連記肘悲滇穹幾
無有分離俱伴之緣起,

།བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་བསྲུང་བར་མཛོད།།
JANG CHHUB NYING PO'I BAR DU SUNG WAR DZOD
蔣秋寧波琶篤松哇則
祈予守護直至菩提藏。

བསྟན་པ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་མགོན་དཔུང་མཚུངས་ཟླ་མ་མཆིས་པ།མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐྱེས་བུ།སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་ རྫོང་པ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་གང་ཉིད་ཞི་བར་གཤེགས་ཤོར་བ་ནི་རང་རེ་རྣམས་ལ་རྒུད་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ།འོན་ཀྱང་ བླ་མས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་མཛད་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཀྱང་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གོ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ།སྐུ་དྲིན་མཐའ་ དག་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་གཏོང་བ་གལ་ཆེ།མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ངོས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ །གཉེན་བཤེས་པའི་མཛད་སྤྱོད་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་བྲིས་པ་ལགས་ན།འདིས་ཀྱང་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི ་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་།ཡང་སྲིད་སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་ནས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ བདག་གིར་མཛད་པའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་བཅས།ཀརྨ་པར་གྲགས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེས།གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ཟླ་༢ཚེས་༡༩ལ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེའོ།།
佛教總體與支分之無比依怙,學修兼備之大師,第八世怙主德傑頌巴[竹旺德頌仁波切]示現圓寂,乃我等極大損失。然而,縱使上師示現生老病死,應知此等皆為口訣教授,莫浪費種種師恩極為至要。以憶念怙主於我之關愛與親友般之眷顧,吾書此〈迅速轉世祈請文〉,且藉此深切祈願:眾生怙主心意於法界中圓滿,轉世化身面容迅速顯現,承擔智德善之佛行事業。

公元2017219日,人稱噶瑪巴鄔金欽列多傑,於聖地金剛座振筆直書。善哉!


留言

這個網誌中的熱門文章

藏譯中| 法王噶瑪巴姐姐於法王32歲生日時獻上的祝福信

659 | 噶瑪巴活佛:後達賴時代的西藏靈魂,走向何方?

法王噶瑪巴對近日兩名藏族少年自焚的呼籲

大寶法王溫市弘法勸勿沉迷數碼化溝通- 明報加西版(溫哥華)

多倫多大學迎來三大佛教傳承的高僧對話 - youknownews

「明鏡」藏文電子佛典 Android版正式發行

“明鏡”藏文電子佛典安卓版正式發行 - 西藏之聲

法王噶瑪巴首次加拿大弘法 .第四屆「對話」論壇

噶瑪巴籲中共政府允許自己與父母在第三國見面 - 西藏之聲